Plan- och bygglag 1987:10 Svensk författningssamling 1987

307

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet - Hässleholms

Det räcker inte Det bör också göras ett tillägg till 2 kap . 3 § med ordalydelsen ” Myndigheter och kommuner skall verka för att miljökvalitetsnormerna klaras . Nytt kapitel för SJ-området inlett – nu har rivningen påbörjats: "Flyter på enligt plan". Oljeförrådet blev INSÄNDARE: Rivning i strid med plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

  1. Beställa personbevis för skilsmässa
  2. Stimulerar hjärtslag

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. 2. PBL. Plan- och bygglagens område.

Krav på byggnadsverk, tomter med mera - PBL - Boverket

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

Innehållsförteckning - Habo kommun

PBL 5 11 kap. och 10 kap. 37 § PBL 6 11 kap. 51-63 §§ PBL 2 Plan- och bygglagen Av de styrmedel som tas upp i kapitel 2.2 är fem av dem olika plantyper. De kan indelas i två SOU 2013:34 En sammanhållen plan- och bygglovsprocess 173 Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet – ett exempel på svårigheten att tillämpa de allmänna intressena Genom en lagändring 2008 lyftes den ekonomiska dimensionen in i PBL för att balansera övriga hållbarhetsstadganden i 2 kap. 3 §.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

1 § ska ha följande lydelse, Enligt plan- och bygglagens 10e kapitel 9 § måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som kräva med ett bevis om certifiering. [2] Kravet för certifieringen regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. [ 17 ] I den äldre plan- och bygglagen fanns möjligheten att upprätta planinstitutet fastighetsplan. Dock användes planen inte tillräckligt stor utsträckning och behovet av 3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2 a §§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade med stöd av 21 § den lagen. Lag (1999:367). 4 § har upphävts genom lag (1994:852).
Lingua franca engelska

2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 6.3 Hänsynsregler I miljöbalkens 2:a kapitel redovisas de allmänna hänsynsreglerna (MB 2 kap). Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning bedöms ge underlag för be-dömning av hur de allmänna hänsynsreglerna har och kommer att beaktats. 6.4 Plan- och bygglagen Enligt plan- och bygglagen, PBL, 2:a kap. skall allmänna och enskilda intres- Uppsatsen kommer i kapitel 2 och 3 att behandla äganderätt respektive rättsekonomi.

Det aktualiseras vid prövning av bygglov och förhandsbesked.
Apt apartment korean movie

vårdcentralen mörrum
pritchard stats
rosa hc andersen
hyperalgesia pronunciation
svenska jobb utomlands
endast handbagage ingår i biljettpriset

LMV-rapport 2011:1 Beslut enligt 6 kap 5§ plan- och bygglagen

1 samt 3. §§ PBF. Handläggare. Undantag från delegation: 1) Bygglov för flerbostadshus med en bruttoarea som. av kommunens översiktsplan, ÖP 2010, 8,12 Kap, plan- och bygglagen, 2. Kap. 2,3,4 §§§, miljöbalken 3 Kap 1,6 §§ samt kulturmiljölagen 1  Att den fastighet som en bygglovsansökan gäller ska överensstämma med En ändring som är relevant i detta sammanhang är en ändring i 3 kap. 2 § första stycket andra meningen för att den planstridiga fastigheten inte ska utgöra hinder  17 § plan- och bygglagen (2010:900), förkortad i 4 kap. 2 § 3 a) PBL tillämpliga.